เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตามประเด็นการตรวจราชการของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง(คปสอ.ค้อวัง) โดยมีนายวุฒินันต์  สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ในนามประธาน คปสอ.ค้อวัง พร้อมด้วย นายแพทย์ภาณุพันธุ์  ธนะปฐมสินชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.ค้อวัง)และข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมต้อนรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค้อวัง โดยมีนายกัณภพ  กันหาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวังฝ่ายวิชาการ และนายแพทย์ภาณุพันธ์ ธนะปฐมสินชัย นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอค้อวัง และนายกฤษณ์พิสิษฐ์  พิมพ์ภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม หลังจากนั้น นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค้อวัง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลค้อวัง

    หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะ ได้ออกติดตามพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อทราบประเด็นปัญหาและเยี่ยมชมผลงานเด่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับกว่า 90 ราย พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก อสม.กาญจนา  สาริพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย