เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

ADS Top (ป้ายโฆษณาบน)

Easy minimal Template 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)

 

บทบาทหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

     1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
     2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
     3.กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
     4.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
     5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ
     6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 256

ภารกิจหลัก

    1. ประสานนโยบายการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ /ตำบล
    2. ประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
    3. ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
    4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
    5. ดำเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข
    6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและจังหวัด

ภารกิจรอง
    1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
    2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
    3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

พันธกิจที่วิเคราะห์จากยุทธศาสตร์
    1.ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในพื้นที่
    2.พัฒนาระบบสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
    3.พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะและพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
    4.บริหารจัดการสุขภาพในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล