เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

ประวัติอำเภอค้อวัง

ประวัติอำเภอค้อวัง

          อำเภอค้อวัง เดิมมีชื่อว่า “บ้านโนนค้อ” ตำบลฟ้าห่วน อำเภอมหาชนะชัย ต่อมามีพระภิกษุกรรมฐานรูปหนึ่งชื่อว่า “หลวงปู่วัง” เดินทางมาจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาบำเพ็ญตนอยู่ ณ บ้านโนนค้อ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีผู้คนอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่มากขึ้น และได้เรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านค้อวัง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ต่อมาท้องที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีอาณาเขตกว้างขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 108 หมู่บ้าน การปกครองไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะท้องที่ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลน้ำอ้อม อีกทั้ง 3 ตำบลนี้ระยะทางห่างไกลจากที่ตั้งอำเภอ การคมนาคมติดต่อกับอำเภอไม่สะดวกและลำบาก มีโจรผู้ร้ายชุกชุม เพื่อแบ่งภาระการปกครองและเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ขอแยกจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งเป็นกิ่งอำเภอค้อวัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2518 แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม รวมทั้งสิ้น 30 หมู่บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2522 และได้แบ่งเขตการปกครองในขณะนั้นออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม และตำบลค้อวัง

kwคำขวัญ

   ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง  แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณี  ล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์

การปกครอง

แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ออกเป็น 45 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 4 อบต. ดังนี้

  1. เทศบาลตำบลค้อวัง รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน
  2. ตำบลฟ้าห่วน รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน
  3. ตำบลค้อวัง รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน
  4. ตำบลน้ำอ้อม รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน
  5. ตำบลกุดน้ำใส รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน

ที่ตั้งและขนาด

      อำเภอค้อวัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยโสธร ห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ 150 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 93,750 ไร่

อาณาเขต

      ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

      ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอค้อวัง เป็นที่ราบ ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย มีฝนตกระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน และแห้งแล้งในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี

สภาพภูมิอากาศ

    ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

ปัจจุบันมี นายสราวุธ  นามสีลี ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอค้อวัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เมนูหลัก