เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

       news 3

       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นาง เกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าน้อย จัดประชุมอสม.ประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของ อสม.ในชุมชนและยังมีการสอนวิธีการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วมือเพื่อวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน สอนวิธีการอ่านค่าความดันโลหิตที่ปกติและผิดปกติ เพื่อให้ อสม.สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ