เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

1.วิสัยทัศน์ (Vision) : 
             “เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

 

2.พันธกิจ (Mission):

    1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัย โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

    2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

    3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

    4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

    5.พัฒนาระบบสุขภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย


3.ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )          

    1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย
    2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
    3.การพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตบุคลากร
    4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
    5.การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

4.เป้าประสงค์ ( Goal )

    1.ประชาชนชาวยโสธรทุกกลุ่มวัยมี คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ
    2.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน
    3.บุคลากรมีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
    4.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
    5.ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

5.กลยุทธ์ (strategy )           

    1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
    2.ควบคุมกำกับ และประเมินผลด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพ           
    3.สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพ
    4.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care ) ให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
    5.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ           
    6.พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรมีความสุข           
    7.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการตรวจสอบภายใน           
    8.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ           
    9.พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและองค์วามรู้ด้านสุขภาพ
   

6.ค่านิยม (Core Values)  “  KWD - MOPH  ”

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง สร้างค่านิยมร่วมของบุคลากรสาธารณสุข โดยยึดค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และผสมผสานกับการทำงานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง  ดังนี้

     K: knowledge  องค์กรแห่งความรู้ด้านสุขภาพ  เป็นผู้นำความรู้ด้านสุขภาพและแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ        

     W : Team Work  ทำงานเป็นทีม พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเสริมสร้างการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

     D : Differentiation  มุงมั่นพัฒนา พัฒนาทักษะและความรู้อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

     M : Mastery    การเป็นนายตัวเอง ในการกระทำสิ่งที่เป็นความดีความถูกต้องและเป็นธรรมไม่กระทำสิ่งใดๆที่ทำให้เสื่อมเสีย

     O : Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่  ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทุกสาขามาใช้พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง

     P : People center ใส่ใจประชาชนและผู้รับบริการ  เป็นอย่างดียึดถือประชาชนและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง                          

     H : Humility   อ่อนน้อมถ่อมตน การรักษามารยาทอันดีงาม  รู้สัมมาคาระวะพร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม