เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง
โครงสร้างบริหารงาน สสอ.

นายสมชาติ  ยอดดี
SOMCHART  YODDEE
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
090-746-1819

นายธนกร วอทอง
TANAKORN  WARTHONG
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ฝ่ายบริหาร
091-891-4491

นายกัณภพ  กันหาพันธ์
KANNAPHOB  KANHAPAN
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ฝ่ายวิชาการ
089-846-2654

นางสาวจินตนา  รักษา
JINTANA  RAKSA
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
088-519-2603

นายศักดา  ผาจำปา
SAKDA  PHAJAMPA
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
094-049-1714

นางสาววิภาดา  ป้องปลา
WIPADA  PONGPLA
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
083-148-6444

นางสาวสาวิตรี  สีสอน
SAWITREE  SEESORN
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
085-960-0468

นายจักรพงษ์  แสนทวีสุข
JANKAPHONG  SANTAWEESUK
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
088-112-5864

นางอาภารัตน์  ผาจำปา
APARAT  PHAJAMPA
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
094-049-1714

นายพัน  หอมอ่อน
ลูกจ้างทำความสะอาด

นางสาวกานต์ธิดา  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่การเงิน