เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ภาพกิจกรรม รพ.สต.ศิริพัฒนา

1
Goragod.com
^