เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Personnel

สสอ.ค้อวัง

 • thumbnail

  นางพรพิไล วรรณสัมผัส

  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

 • thumbnail

  กัณภพ กันหาพันธ์

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสักดา ผาจำปา

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายศิริพล ตริเทพ

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นส.วิภาดา ป้องปลา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายภาณุวัฒน์ บุญโญ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รพ.สต.ศิริพัฒนา

 • thumbnail

  นายอัครเดช พุฒพันธ์

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจิรดา มัทกิจ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.วันเพ็ญ ทุมณี

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายสรอรรถ จันทร์เขียว

  แพทย์แผนไทย

รพ.สต.ตูม

 • thumbnail

  นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

 • thumbnail

  นส.อรุณี สมพันธ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.ปิยะนุช วรรณศิล

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.ลำดวน วงค์คำพันธ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • thumbnail

  นส.อทิตยา จ่าผาย

  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)

 • thumbnail

  นส.วันวิสาข์ บุญเต็ม

  แพทย์แผนไทย

Goragod.com
^