เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Personnel

สสอ.ค้อวัง

 • thumbnail

  นายพันธ์ุทอง จันทร์สว่าง

  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

 • thumbnail

  กัณภพ กันหาพันธ์

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสักดา ผาจำปา

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายณัฐนันท์ สงครามมา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นส.วิภาดา ป้องปลา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา รักษา

  นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.ศิริพัฒนา

 • thumbnail

  นายอัครเดช พุฒพันธ์

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจิรดา มัทกิจ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.วันเพ็ญ ทุมณี

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายสรอรรถ จันทร์เขียว

  แพทย์แผนไทย

รพ.สต.ตูม

 • thumbnail

  นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

 • thumbnail

  นส.อรุณี สมพันธ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.ปิยะนุช วรรณศิล

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.ลำดวน วงค์คำพันธ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • thumbnail

  นส.อทิตยา จ่าผาย

  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)

 • thumbnail

  นส.วันวิสาข์ บุญเต็ม

  แพทย์แผนไทย

รพ.สต.ติ้ว

 • thumbnail

  นางอาภารัตน์ ผาจำปา

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุดา กันหาพันธ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอานนท์ ขาวสะอาด

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นส.สมฤทัย ศรีสอน

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นส.อารีญา เจริญวัย

  แพทย์แผนไทย

รพ.สต.โพนเมือง

 • thumbnail

  นางผกกรอง นามกอง

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง

 • thumbnail

  นางสาวพรพิศ ชูรัตน์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอมรรัตน์ วิลัยศรี

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาววาลิณี คำทวี

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวนลิตา ภูมิดรไสย

  นักวิชาการทันตสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ รัตนวรรณ

  แพทย์แผนไทย

 • thumbnail

  นางสาวนรินทร์รักษ์ พิกุลศรี

  นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.น้ำอ้อม

 • thumbnail

  นางสุมิตตา นากรณ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรี เฉลิมสุข

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวเขมินทรา ทองศรี

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวจฑุภรณ์ พันธุ์มา

  แพทย์แผนไทย

รพ.สต.เหล่าน้อย

 • thumbnail

  นางเกยูร นิระบุตร

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตตรา กาญจนวิชิต

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายอธิศักดิ์ เฉลิมสุข

  นักวิชาการสาธารณสุข

Goragod.com
^