เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Personnel

สสอ.ค้อวัง

 • thumbnail

  นางพรพิไล วรรณสัมผัส

  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

 • thumbnail

  กัณภพ กันหาพันธ์

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสักดา ผาจำปา

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายศิริพล ตริเทพ

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นส.วิภาดา ป้องปลา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายภาณุวัฒน์ บุญโญ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Goragod.com
^