เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Personnel

รพ.สต.ศิริพัฒนา

 • thumbnail

  นายอัครเดช พุฒพันธ์

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจิรดา มัทกิจ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นส.วันเพ็ญ ทุมณี

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายสรอรรถ จันทร์เขียว

  แพทย์แผนไทย

Goragod.com
^