เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Personnel

รพ.สต.โพนเมือง

 • thumbnail

  นางผกกรอง นามกอง

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง

 • thumbnail

  นางสาวพรพิศ ชูรัตน์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอมรรัตน์ วิลัยศรี

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาววาลิณี คำทวี

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวนลิตา ภูมิดรไสย

  นักวิชาการทันตสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ รัตนวรรณ

  แพทย์แผนไทย

 • thumbnail

  นางสาวนรินทร์รักษ์ พิกุลศรี

  นักวิชาการสาธารณสุข

Goragod.com
^