เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Personnel

รพ.สต.น้ำอ้อม

 • thumbnail

  นางสุมิตตา นากรณ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรี เฉลิมสุข

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวเขมินทรา ทองศรี

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวจฑุภรณ์ พันธุ์มา

  แพทย์แผนไทย

Goragod.com
^