เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Goragod.com
^